Патенис

1. Континуирано производство на 2,3-диметил-1-бутенеби 2.3-диметил-2-бутен

2. Каталитичка синтеза на н-бутил хидрокси ацетат

3. Подготовка на карбоксиметил хидроксиалкил гуагурен прав со едностепено етерификација

4. Подготовка на кампен со алфа пинен

5. Подготовка на катјонски гаар во прав со низок вискозитет

6. Подготовка на кампен од алфа пинен

7. Начин за екстракција на метанол од метилметакрилат и метанол смеса

8. Подготовка на 1. 5-циклооктадиен со циклулизација на бутадиен

9. Метод за подготовка на глицидил

10. Метода за подготовка на 3-циклохексен-1-карбоксилна киселина 2-етихексиестер од бутадиен и акрилат на 2-етихексил